Rundgang

Brettsortieranlage    
Brettsortieranlage Brettsortieranlage Brettsortieranlage
Sägegatter    
Sägegatter Sägegatter Sägegatter
Hackschnitzel Hobelanlage  
Hackschnitzel Hobelanlage Hobelanlage
Hobelware    
Hackschnitzel Hobelanlage Hobelanlage
Lagerhalle    
Lagerhalle Lagerhalle Lagerhalle
Rundholz   Trockenkammer
Rundholzplatz Rundholzplatz Trockenkammer